Čo (ne)môže byť predmetom reklamácie čalúnenia?

S reklamáciou zakúpeného tovaru sa už stretol asi každý z nás. Reklamácie sa nevyhýbajú ani svetu čalúneného nábytku či poťahov, ktoré vykázali nejakú vadu. Často však práve v tejto oblasti zákazníci upozorňujú na nedostatky, ktoré nie sú dôvodom na reklamáciu. Pozrime sa teda bližšie na to, čo (ne)môže byť predmetom reklamácie, čo si  všímať a na čo si dávať pozor, ak naše sťažnosti nemajú byť len zbytočnou stratou času.

Zo zákona

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie má každý spotrebiteľ právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, ako aj právo na uplatnenie reklamácie . Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Za kvalitu predávaného tovaru voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci , pričom zodpovedá za vady , o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých nevedel – aj tu však existujú výnimky. Patria sem chyby, ktoré vznikli prirodzeným opotrebením alebo nesprávnym používaním veci. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa totiž nepovažuje za vadu. Rovnako nemá zmysel reklamovať látku, ktorú ste nesprávne používali, prípadne sedačku, z ktorej si vaše deti spravili trampolínu.

Sedačka, a teda i poťah musia byť používané na účel, na aký boli vyrobené. V opačnom prípade za škody preberá zodpovednosť používateľ produktu.

Čalúnený nábytok má svoje obmedzenia

V záručných podmienkach predajcov čalúneného nábytku sa stretnete s istými obmedzeniami, ktoré sa týkajú napríklad vhodného umiestnenia či dodržiavania pokynov údržby a majú vplyv na uplatnenie reklamácie. Tie najčastejšie sú:

  • Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru, ak bol poškodený počas prepravy kupujúcim , neodbornou mechanickou manipuláciou či nesprávnou montážou.
  • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným skladovaním alebo používaním v nevhodnom prostredí (umiestnenie v prašnom či vlhkom prostredí, znehodnotenie vplyvom živelnej katastrofy a pod.).
  • Záruka sa nedá uplatniť na vady a poškodenia vzniknuté nadmernou záťažou sedacích a podrúčkových plôch pri použití tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia. Preto je veľmi dôležité riadiť sa návodom na používanie , ktorý musí zákazník dostať ku každému produktu v slovenskom jazyku.
  • Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré vznikli nesprávnou údržbou. Pri domácom čistení poťahu sa riaďte symbolmi na udržiavanie a ošetrovanie textílií , aby ste predišli nezvratnému poškodeniu čalúnenia, alebo pokynmi na ošetrovanie a údržbu čalúnených prvkov, ktoré nájdete v návode od výrobcu, resp. predajcu.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ak bol tovar vystavený slnečnému žiareniu, čím došlo k farebným zmenám na výrobku a vyblednutiu, alebo ak bol tovar vystavený pôsobeniu chemikálií, potu či ak bol napríklad poškodený od domácich zvierat .

Strata farby vplyvom slnečného žiarenia či poškodenia prameniace z nevhodného používania (napr. pretrhnutie vlákien pohodeným predmetom na poťahu) nie sú dôvodom na reklamáciu.

Zvlášť pri týchto obmedzeniach si treba uvedomiť, že už výberom poťahovej látky určujete podmienky, za akých môžete sedací nábytok používať. Sú poťahové látky, ktoré sú vhodné len na občasné používanie, sú poťahové látky, ktoré vydržia aj dennú intenzívnu záťaž. Sú látky menej a viac stálofarebné, elastické i nepružné atď. Ak si teda napríklad na poťah sedačky, ktorú denne intenzívne využívate, vyberiete látku s nízkou odolnosťou voči oderom a látka prirodzene začne veľmi rýchlo vykazovať známky opotrebenia, resp. vady z používania, s reklamáciou isto neuspejete. Dôvodom je, že poťahová látka nebola stavaná na záťaž, akej ste ju vystavili.

Ďalšie špecifiká spojené s čalúneným nábytkom a poťahmi

Rozdiely látky oproti vzorke

Poťahové látky sa môžu do istej miery líšiť oproti pôvodným vzorkám . Maximálna odchýlka pri opakovaní vzoru pri vzorových tkaninách je 3 % v porovnaní s pôvodnou vzorkou. Ak sa odchýlky farieb a štruktúr pohybujú v medziach národných a medzinárodných noriem (STN EN 14465 Textílie. Nábytkové textílie. Špecifikácia a skúšobné metódy), nejde o materiálovú vadu.

Žmolky

Chystáte sa reklamovať poťahovú látku kvôli vzniknutým žmolkom? Pravdepodobne neuspejete, pretože tvorba žmolkov je mechanicky podmienená a nepredstavuje vadu materiálu. Neklamným znakom toho, že žmolky vznikli trením cudzieho materiálu na pohovke (dekoračné vankúše, deky…) sú žmolky inej farby ako samotný poťah.

Žmolky inej farby, akej je poťah, vypovedajú o pôsobení iného textilného výrobku na poťah (zdroj obr.: awfullybigadventureblog.com).

Kazy v poťahovej látke

V prípade, že si kupujete nepostrihanú látku, resp. kupujete poťahovú látku samostatne (teda nie je súčasťou iného výrobku, ako sú napríklad sedačky, kreslá…), potom je dobré vedieť, že prípadné kazy poťahových látok musia byť v súlade s platnými čalúnnickými normami. Poťahová látka 1. triedy nesmie obsahovať viac ako 8 kazov na bežných 50 metrov. Na 6,25 metra je prípustný maximálne 1 kaz. Pri plyšových a vlasových poťahoch sa za vadu nepovažuje lesk, ktorý vznikol sklonom vlasu alebo je viditeľný pri určitom uhle pohľadu.

Krčenie materiálu

Pri voľnom čalúnení má poťah súpravy zvlnený vzhľad a tvorba zvlnenia na sedákoch, operadlách či opierkach lakťov nie je dôvodom na reklamáciu, pretože ide o modelovo podmienený jav. Tieto časti nemajú hĺbkové prešitie a zvlnenie opticky vyrovnáte dlaňami rúk. Pri pevnom čalúnení sa poťah upevňuje a pri čalúnení naťahuje napevno. Ak sa počas používania vytvorí malé zvlnenie, ide zväčša o roztiahnutie poťahového materiálu, ktoré nie je dôvodom na reklamáciu, na rozdiel od uvoľnenia poťahu.

Vady konštrukcie sedačky

Vady dreva nesmú znižovať pevnosť dielcov a nesmú mať vplyv na vlastnosti výrobku. Medzi tie neprípustné patria vypadávajúce a vyhnité suky, poškodenie drevených častí hmyzom alebo hnilobou a povrchové trhliny hlbšie ako 1 mm či zakrivenie presahujúce povolenú toleranciu 0,2 % dĺžky dielca. Ak chcete reklamovať vŕzganie , presvedčite sa, či je nábytok zarovnaný do roviny a v miestnosti je dostatočná vlhkosť vzduchu (45 – 55 %).

Nezabudnite na písomný zápis pri preberaní výrobku

Záruka sa pri sedačkách zvyčajne vzťahuje na chyby materiálu alebo spracovania (nerovnosť švov, nevhodné použitie nití, nesúlad farby a textúry viditeľných plôch, degradácia čalúnnickej konštrukcie, zlé pripevnenie pružiacich prvkov…). Mechanické poškodenie poťahu či švíkov, ktoré je viditeľné pri preberaní výrobku, reklamujte ihneď písomným zápisom. Ak zistíte vadu na výrobku, nemali by ste pohovku ďalej používať a okamžite uplatniť svoj zákonný nárok na reklamáciu. V prípade, že ste si vadu spôsobili sami a pôjde o neoprávnenú reklamáciu, predávajúci si obyčajne vyhradzuje právo naúčtovať vám všetky náklady spojené s reklamáciou výrobku.

Použité zdroje informácií: soi.sk, n-i-s.cz

Používame cookies

Naša web-tránka používa súbory cookies, ktoré potrebuje, aby správne fungovala, dobre sa ovládala a aby sa Vám zobrazovali najmä relevantné ponuky.
Viac informácií o súboroch cookie a ochrane údajov

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť vždy aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber cenných dát zákazníckeho správania, ktoré nám umožňujú sofasoul.sk neustále vylepšovať a spríjemňovať Vám zážitok.